Do pobrania w wersji pdf

REGULAMIN
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I LIKWIDACJI ZADŁUŻEŃ
PRACOWNICZEJ KASY ZAPOMOGOWO POŻYCZKOWEJ
PRZY KATOWICKICH WODOCIĄGACH SPÓŁKA AKCYJNA


Opracowany w oparciu o:

Statut Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowejprzy Katowickich Wodociągach S.A. oraz powszechnie obowiązujące przepisy


PKZP przy Katowickich Wodociągach S.A. udziela swoim członkom pożyczek długo i krótkoterminowych wg szczegółowych zasad przedstawionych w niniejszym Regulaminie Udzielania Świadczeń i Likwidacji Zadłużeń Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej przy Katowickich Wodociągach Spółka Akcyjna, zwanym dalej regulaminem.
Decyzje w sprawach udzielania pożyczek, ich wysokości, ustalania terminów i garancjispłat, zmian w spłatach (termin, sposób pokrycia zadłużenia), podejmuje Zarząd PKZP.
Decyzje te są ostateczne.


I. Pożyczki długoterminowe

Zasady udzielania pożyczek

 1. Pożyczek długoterminowych udziela się na okres do 36 miesięcy.
 2. Pożyczki długoterminowe udzielane są w wysokości 3-krotności zgromadzonych wkładów członkowskich, maksymalnie do 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).
  Wysokość pożyczki jest zaokrąglana do pełnych tysięcy złotych – zawsze z korzyścią dla pożyczkobiorcy.
  Warunkiem udzielenia pożyczki długoterminowej powyżej 10 000,00 zł jest udokumentowanie możliwości potrącania należnych rat z wynagrodzenia pożyczkobiorcy oraz terminowe spłacanie poprzednich pożyczek.
 3. Nową pożyczkę długoterminową można uzyskać dopiero po spłaceniu pożyczki poprzednio pobranej.
 4. PKZP nie udziela pożyczek uzupełniających.
 5. Przyznana pożyczka zostaje przelana na osobiste konto bankowe pożyczkobiorcy.
  W wyjątkowych sytuacjach ( za zgodą Zarządu PKZP ) może być wypłacona w kasie PKZP.


Zasady spłat pożyczek

 1. Udzielone pożyczki podlegają spłacie w terminach i ratach ustalonych przy ich przyznawaniu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PKZP może zawiesić spłatę na okres 1 - 6 miesięcy za zgodą poręczycieli, pod warunkiem, że spłata całego zadłużenia nie przekroczy 36 miesięcy.
 2. Członkom PKZP będącym pracownikami, raty pożyczki potrąca się z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego, na które pożyczkobiorca udzielił pełnomocnictwa w deklaracji członkowskiej i we wniosku o udzielenie pożyczki.
 3. Emeryci i renciści obowiązani są wpłacać raty pożyczki gotówką w kasie PKZP lub przekazywać należne kwoty na rachunek bankowy PKZP w terminie do ostatniego dnia miesiąca.
 4. Pierwszą ratę pożyczki potrąca się od następnego miesiąca kalendarzowego po jej pobraniu.
 5. Na pisemny wniosek członka PKZP pożyczka może być pokryta wkładami własnymi. Termin i wysokość przyznania następnej pożyczki będzie rozpatrywany indywidualnie i uzależniony od wysokości pozostałych wkładów własnych oraz terminowości spłat.
 6. Dopuszcza się możliwość wycofania części wkładów po wcześniejszej spłacie zadłużenia bez wypisywania się z PKZP.
 7. Jeżeli członek PKZP wnioskuje o pożyczkę w wysokości wkładów własnych – poręczyciele nie są wymagani.
 8. Jeżeli wkłady członkowskie wynoszą 2/3 wysokości pożyczki, o którą występuje członek, pożyczka taka może mieć jednego poręczyciela.
 9. Jeżeli suma pożyczki przewyższa wysokość wkładu pożyczkobiorcy, wniosek powinien być poręczony przez dwóch poręczycieli.
 10. W razie skreślenia z listy członków PKZP członka posiadającego zadłużenie, na poczet zadłużenia potrąca się wkłady członkowskie, a resztę potrąca się z najbliższego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego.
 11. Jeżeli suma wkładów nie wystarcza na pokrycie zadłużenia, Zarząd PKZP może wyrazić zgodę na spłatę pozostałej kwoty w ratach miesięcznych, w terminach obustronnie uzgodnionych w porozumieniu z poręczycielami.
 12. Zasada określona w ust.11 nie dotyczy osób skreślonych z listy członków PKZP na własną prośbę lub z ich winy.
 13. Jeżeli członek PKZP zobowiązany do spłaty zadłużenia, zadłużenia tego nie spłaca / dwie kolejne raty /, należy wezwać go na piśmie do uregulowania należności, wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania należy doręczyć poręczycielom. W razie niedokonana spłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, Zarząd PKZP ma prawo pokryć zadłużenie z wkładów poręczycieli, a gdy nie są one wystarczające, z ich wynagrodzenia lub z innych należności przysługujących poręczycielom.
 14. W przypadku nieregularnych spłat należnych rat pożyczki, następną pożyczkę długoterminową, Zarząd PKZP może udzielić tylko do wysokości zgromadzonych wkładów członkowskich.
 15. W razie śmierci członka PKZP jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli. Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.
 16. W razie konieczności wniesienia powództwa do sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka PKZP i jego poręczycieli, w imieniu i w interesie PKZP występuje upoważniony członek Zarządu PKZP lub inna upoważniona przez Zarząd osoba.


Zasady poręczania

 1. Poręczycielami mogą być członkowie PKZP zatrudnieni na czas nieokreślony oraz emeryci i renciści będący członkami PKZP, którzy posiadają wkłady gwarantujące spłatę poręczonej pożyczki.
  Członek PKZP może zostać poręczycielem maksymalnie dla 4 pożyczkobiorców.
 2. Poręczycielami nie może być współmałżonek wnioskodawcy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy i korzystający z bezpłatnego urlopu oraz członkowie nie spłacający pożyczek w terminie.
 3. Poręczyciele zobowiązani są wyrazić zgodę na potrącenie z ich wkładów członkowskich lub z innych przysługujących im należności, poręczonej pożyczki, w razie nie spłacenia jej przez dłużnika na zasadach ustalonych dla dłużnika.
 4. Zarząd PKZP wstrzymuje wypłatę wkładów należnych poręczycielom skreślonym z listy członków PKZP, gdy dłużnik, któremu udzielili poręczenia, zadłużenia nie spłaca.II. Pożyczki krótkoterminowe

 1. Pożyczki krótkoterminowe tzw. chwilówki, udziela się według następujących zasad:
  1. pożyczka krótkoterminowa(chwilówka) może być udzielona, jeżeli wysokość wkładów własnych członka PKZP wynosi minimum 1000 zł.,
  2. pożyczka krótkoterminowa może być udzielona do wysokości 1200 zł.,
  3. pożyczka krótkoterminowa podlega jednorazowej spłacie poprzez potrącenie z najbliższego wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, zasiłku wychowawczego lub dokonanie wpłaty w kasie PKZP w terminie do 15-go każdego miesiąca po otrzymaniu wynagrodzenia. W/w pożyczka nie wymaga poręczenia.
  4. jeżeli zobowiązany do spłaty pożyczki krótkoterminowej, nie ureguluje należności w określonym terminie, Zarząd PKZP ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów członkowskich. Członek PKZP, który nie uregulował chwilówki, nie może ubiegać się o nią ponownie przez okres 9 – miesięcy.
  5. jeżeli Członek PKZP spłacający pożyczkę długoterminową, nie ureguluje spłaty pożyczki krótkoterminowej w określonym terminie i zostanie ona decyzją Zarządu pokryta z wkładów, nie może on ubiegać się o pożyczkę krótkoterminową ponownie przez okres 9 – miesięcy. Po tym okresie ma prawo ubiegać się o pożyczkę krótkoterminową z zastrzeżeniem, że wartość zgromadzonych przez niego wkładów wystarczy na pokrycie pożyczki długoterminowej.
 2. Jeżeli okaże się, że wysokość wynagrodzenia i innych należności przysługujących pracownikowi, który otrzymał pożyczkę krótkoterminową uniemożliwia łączne potrącenie pożyczki krótkoterminowej i raty pożyczki długoterminowej, pierwszeństwo spłaty ma pożyczka krótkoterminowa.III . Składanie wniosków

 1. Wniosek o udzielenie pożyczki powinien być złożony na właściwym formularzu, czytelnie wypełniony. („Wniosek o udzielenie pożyczki”- druk: załącznik Nr 1).
 2. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko wnioskodawcy oraz poręczycieli,
  2. dokładne adresy zamieszkania wnioskodawcy oraz poręczycieli,
  3. kwotę pożyczki wyrażoną cyfrowo i słownie,
  4. potwierdzenie pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, zatrudnienia/ przejścia na emeryturę-rentę,
  5. potwierdzenie pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do przyjmowania wniosków, własnoręczności podpisów wnioskodawcy i poręczycieli,
  6. zobowiązanie spłaty oraz wyrażenie zgody na potrącanie rat pożyczki z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, wychowawczego oraz ze wszystkich innych należności przysługujących wnioskodawcy, a w razie skreślenia z listy członków do natychmiastowego uregulowania całego pozostałego zadłużenia.
 3. Wnioskodawca i poręczyciele zobowiązani są do osobistego przedłożenia wniosku z dokumentami tożsamości w celu sprawdzenia własnoręczności podpisów. Autentyczność podpisów poręczycieli może również potwierdzić ich przełożony - potwierdzając to swoim podpisem i pieczątką.
 4. Wnioski o udzielenie pożyczki są przyjmowane :
  1. pożyczki krótkoterminowej (chwilówki) od poniedziałku do czwartku każdego tygodnia,
  2. pożyczki długoterminowej w dniach od 10 do 20 każdego miesiąca.
  Wnioski są rejestrowane zgodnie z datą wpływu, nadany jest im numerem i wg niego są rozpatrywane.
 5. Wnioski o udzielenie pożyczek Zarząd PKZP powinien rozpatrzyć w ciągu 30 dni od dnia ich złożenia z uwzględnieniem terminów posiedzeń Zarządu PKZP.


  Zmiany w Regulaminie zostały przyjęte przez Walne zebranie członków/delegatów PKZP przy Katowickich Wodociągach S.A. na posiedzeniu w dniach 22-23.07.2021 r.

Zaktualizowano: 2021-08-31

Kalendarz

Wstecz Październik 2022
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Pią. 7 październik 2022
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

KOMUNIKATY

Administracja