Statut do pobrania w wersji pdf
  Zał. nr 1. Regulamin Wyborów do organów PKZP (pdf)

STATUT
Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
przy Katowickich Wodociągach Spółka Akcyjna
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Pracownicza Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa przy Katowickich Wodocią­gach Spółka Akcyjna, zwana dalej PKZP, działa na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pra­cowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. z 1992 r. Nr 100 poz. 502 z późniejszymi zmianami), zwanym dalej rozporządzeniem oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Siedzibą PKZP jest dyrekcja Katowickich Wodociągów Spółka Akcyjna, adres ul. Obrońców Westerplatte 89 Katowice 40-335.
 3. Celem PKZP jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie poży­czek długo – i krótkoterminowych oraz zapomóg w miarę posiadanych środ­ków.
 4. PKZP ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego.
 5. Obsługę organizacyjną i prawną oraz obsługę finansowo – księgową PKZP sprawuje pracodawca zgodnie z zasadami określonymi w § 4.1 w/w rozpo­rządzenia.
 6. Szczegółowe zasady udzielania pomocy PKZP przez pracodawcę określa umowa zawarta przez pracodawcę z Zarządem PKZP.
 7. Nadzór społeczny nad PKZP sprawują związki zawodowe działające w Kato­wickich Wodociągach S.A.


Rozdział II
Organy PKZP
§ 2

 1. Organami PKZP są:
  1. walne zebranie członków/delegatów,
  2. zarząd,
  3. komisja rewizyjna
 2. Jeżeli PKZP liczy więcej niż 150 członków, zamiast walnego zebrania człon­ków zarząd może zwołać walne zebranie delegatów. Liczbę delegatów ustala pierwsze walne zgromadzenie członków.
 3. Wybory do organów PKZP odbywają się na zasadach ujętych w regulaminie wyborów do organów PKZP, stanowiącym załącznik Nr 1.
 4. Uchwały organów PKZP zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków /delegatów/ danego organu PKZP.
 5. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa nie dłużej niż cztery lata.
 6. Dotychczasowy Zarząd pełni swoje obowiązki do momentu powołania nowe­go Zarządu.
 7. W trakcie kadencji członek organu PKZP może być odwołany z powodu nie­właściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu PKZP, zrzeczenia się pełnienia funkcji lub w razie ustania z nim stosunku pracy, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach ujętych w regulaminie wyborów do organów PKZP.
 8. Członkowie organów PKZP wykonują swoje czynności społecznie.


A. Walne zebranie członków (delegatów)
§ 3

 1. Walne zebranie członków /Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne. W wyjątkowych sytuacjach, posiedzenia zwyczajne lub nadzwyczajne Walnego zebrania członków/Delegatów mogą się odbywać zdalnie. Głosowanie zdalne nie dotyczy spraw personalnych.
 2. Zwyczajne zebranie członków/delegatów zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.
 3. Nadzwyczajne zebranie członków/delegatów zwołuje Zarząd w razie potrze­by lub na żądanie:
  1. Komisji Rewizyjnej,
  2. 1/3 liczby członków PKZP,
  3. związku zawodowego.
 4. Nadzwyczajne walne zebranie członków/delegatów zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania inie wcześniej niż po upły­wie 5 dni od zawiadomienia członków PKZP o zebraniu.
 5. Do kompetencji walnego zebrania członków/delegatów należy:
  1. uchwalanie statutu i wprowadzanie w nim zmian;
  2. wybór i odwoływanie członków zarządu oraz członków komisji rewizyjnej;
  3. ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg;
  4. zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych;
  5. przyjmowanie sprawozdań zarządu z bieżącej działalności oraz sprawoz­dań i wniosków komisji rewizyjnej;
  6. w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmo­wanie decyzji w sprawach ich pokrycia;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie dotyczącej likwidacji PKZP.


B. Zarząd
§ 4

 1. Zarząd składa się z pięciu członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczące­go, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeby z tym, że raz w tygodniu przyznawane są pożyczki krótkoterminowe /chwilówki/, raz w miesiącu po­życzki długoterminowe. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się proto­kół.
 4. Do udziału w posiedzeniu Zarządu zaprasza się każdorazowo przedstawicie­la związku zawodowego z głosem doradczym, z wyłączeniem członka związ­ku pełniącego funkcję członka Zarządu PKZP.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie członków PKZP i skreślanie ich z listy,
  2. prowadzenie ewidencji członków PKZP,
  3. prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,
  4. przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,
  5. przyznawanie zapomóg,
  6. podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek,
  7. sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat i wypłat oraz księgowaniem tych operacji,
  8. podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,
  9. zwoływanie walnych zebrań członków/delegatów,
  10. składanie walnemu zebraniu członków/delegatów sprawozdań z działalno­ści bieżącej oraz przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych do za­twierdzenia,
  11. rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,
  12. reprezentowanie interesów PKZP wobec pracodawcy,
  13. ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej,
  14. współdziałanie ze związkami zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP,
  15. współpraca z pracownikami wyznaczonymi przez pracodawcę do prowa­dzenia księgowości, obsługi prawnej i kasowej PKZP,
  16. prowadzenie innych spraw PKZP, nie zastrzeżonych do kompetencji in­nych organów.
 6. Zarząd PKZP reprezentuje interesy PKZP na zewnątrz zakładu pracy.
 7. Decyzje Zarządu w sprawach dotyczących członkostwa w PKZP, pożyczek krótko i długoterminowych oraz zapomóg ze środków PKZP są ostateczne.


C. Komisja Rewizyjna
§ 5

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
 2. Komisja ze swego grona wybiera na pierwszym posiedzeniu przewodniczą­cego i sekretarza.
 3. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w posiedze­niach Zarządu PKZP z głosem doradczym.
 4. Komisja jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu PKZP.
 5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
  1. ochrona mienia PKZP;
  2. kontrola przestrzegania przez Zarząd postanowień statutu;
  3. czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat;
  4. czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowości PKZP przez pracodawcę.
 6. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków/Delegatów PKZP sprawozdanie ze swej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu PKZP.
 7. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności PKZP co najmniej raz na kwartał sporządzając z niej protokół.
 8. W razie stwierdzenia, że Zarząd PKZP w swej działalności finansowej nie przestrzega przepisów prawa, lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesami społecznymi, Komisja Rewizyjna żąda zwołania w trybie natych­miastowym nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków/Delegatów i wy­stępuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu PKZP.

  Rozdział III
  Zasady działania PKZP
  § 6

  1. Członkiem PKZP może być każdy pracownik zatrudniony w Katowickich Wo­dociągach Spółka Akcyjna oraz emeryt lub rencista – były pracownik Kato­wickich Wodociągów S.A.
  2. Członkowie przyjmowani są na podstawie złożonej „Deklaracji przystąpienia do PKZP” - wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2.
  3. Uchwałę o przystąpieniu podejmuje Zarząd PKZP nie później niż w ciągu mie­siąca od dnia złożenia deklaracji.
  4. Członek jest zobowiązany:
   1. wpłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 50,00 zł,
   2. wpłacać miesięczny wkład członkowski lub wyrazić zgodę na potrącenie składki z wynagrodzenia za pracę, zasiłku chorobowego lub zasiłku wycho­wawczego,
   3. przestrzegać przepisów statutu oraz uchwał i postanowień organów PKZP.
  5. Członek PKZP ma prawo:
   1. gromadzić oszczędności w PKZP,
   2. korzystać z pożyczek,
   3. w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi,
   4. brać udział w obradach walnego zebrania członków/delegatów,
   5. wybierać i być wybieranym do Zarządu PKZP i Komisji Rewizyjnej.
  6. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt. a, d, e członek nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w ust. 5 członek naby­wa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych.
  7. Skreślenie z listy członków PKZP następuje:
   1. na pisemne żądanie członka „Wniosek o skreślenie z listy członków i prze­kazanie lub zwrot wkładów” - stanowi załącznik nr 3,
   2. w razie ustania zatrudnienia z wyjątkiem przejścia na emeryturę lub rentę,
   3. w razie śmierci członka PKZP,
   4. na skutek uchwały Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w ust. 4.
  8. Członkowie PKZP skreśleni z listy członków na własne żądanie mogą być po­nownie przyjęci do PKZP, z zastrzeżeniem:
   1. po upływie trzech miesięcy od dnia skreślenia,
   2. wpłaceniu wpisowego,
   3. emeryci i renciści, którzy wnieśli o skreślenie z listy członków mogą być jednorazowo powtórnie przyjęci do PKZP. Kolejne wystąpienie z PKZP unie­możliwi ich ponowne przyjęcie.
  9. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje zwrot ich wkładów człon­kowskich, pomniejszony o stan zadłużenia, w terminie do 2-miesięcy od dnia skreślenia z listy.
  10. Osoby skreślone z listy członków na podstawie uchwały Zarządu PKZP, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w ust. 4, mogą być ponownie przyjęte do PKZP, z zastrzeżeniem:
   1. po upływie dwunastu miesięcy od dnia skreślenia,
   2. wpłaceniu wpisowego.
  11. Osoby skreślone z listy członków PKZP powinny odebrać swoje wkłady najpóźniej w ciągu 6-miesięcy od dnia skreślenia. Jeżeli były członek PKZP nie odbierze swoich wkładów w tym terminie, Zarząd po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego PKZP za rok, w którym nastąpiło skreślenie członka z listy PKZP, nie podjęte wkłady przenosi na fundusz rezerwowy.
  12. Emeryci i renciści pozostający członkami kasy mogą być zwolnieni od wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich z zachowaniem prawa do korzystania z pożyczek do wysokości zgromadzonych wkładów własnych.
  13. Emeryci i renciści wpłacający miesięczne wkłady w wysokości minimum 50 zł korzystają z pożyczek PKZP na zasadach ogólnych tj. maksymalnie do wysokości 3-krotnych zgromadzonych wkładów, maksymalnie 30 000,00 (trzydzieści tysięcy złotych), z poręczeniem przez dwóch żyrantów pracujących aktualnie w Katowickich Wodociągach S.A.
  14. W stosunku do członków PKZP przebywających na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i wychowawczych, Zarząd może zawiesić obowiązek wpłacania miesięcznych wkładów członkowskich do czasu podjęcia pracy. Osoby korzystające z tego zwolnienia mogą otrzymać pożyczkę tylko do wy­ sokości zgromadzonego wkładu członkowskiego.
  15. Pożyczki udzielane członkom PKZP nie są oprocentowane.


  Rozdział IV
  Fundusze PKZP
  § 7

  1. Na środki finansowe PKZP składają się następujące fundusze własne:
   1. fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy,
   2. fundusz rezerwowy,
   3. fundusz zapomogowy.
  2. Fundusz oszczędnościowo-pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i jest przeznaczony na udzielanie pożyczek.
  3. Wkłady członkowskie, wnoszone w wysokości 3% wynagrodzenia brutto w terminie do ostatniego dnia miesiąca, zapisuje się na imiennym rachunku członka PKZP.
  4. Wkłady członków będących pracownikami, potrącane są za ich zgodą z wy­nagrodzenia, zasiłku chorobowego lub zasiłku wychowawczego.
  5. Emeryci i renciści swoje wkłady w wysokości min. 50 zł wpłacają miesięcznie gotówką w kasie PKZP lub przekazują na rachunek bankowy PKZP.
  6. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat:
   1. wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do PKZP,
   2. z nie podjętych zwrotów wkładów członkowskich,
   3. z oprocentowania rachunku bankowego,
   4. z odsetek od lokat terminowych i z odsetek zasądzonych przez sąd,
   5. z subwencji i darowizn.
  7. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony na pokrycie szkód, strat i nieściągal­nych zadłużeń członków oraz na odpis na fundusz zapomogowy.
  8. Fundusz zapomogowy powstaje z:
   1. odpisów z funduszu rezerwowego,
   2. dobrowolnych wpłat członków,
   3. z subwencji i darowizn
   i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom PKZP w razie szcze­gólnych wypadków losowych.
  9. O wysokości odpisu na fundusz zapomogowy decyduje Walne Zebranie Członków/Delegatów.
  10. Środki pieniężne PKZP są przechowywane na rachunku bankowym, którym dysponuje Zarząd PKZP.


  Rozdział V
  Udzielanie świadczeń i zasady spłat zadłużeń PKZP
  § 8

  PKZP przy Katowickich Wodociągach S.A. Udziela swoim członkom pożyczek dłu­go i krótkoterminowych oraz zapomóg wg szczegółowych zasad przedstawionych w Regulaminie Udzielania Świadczeń i Likwidacji Zadłużeń Pracowniczej Kasy Za­pomogowo Pożyczkowej przy Katowickich Wodociągach Spółka Akcyjna, który sta­nowi załącznik nr 4.
  Decyzje w sprawach udzielania pożyczek, ich wysokości, ustalania terminów spłat, gwarancji spłat, zmian w spłatach (termin, sposób pokrycia zadłużenia), podejmuje Zarząd PKZP.
  Decyzje Zarządu PKZP są ostateczne.  Rozdział VI
  Rachunkowość i sprawozdawczość w PKZP
  § 9

  1. Rachunkowość PKZP jest prowadzona zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.
  2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
  3. Rachunkowość PKZP obejmująca ewidencję wpływów i wydatków oraz imienne rachunki członków jest prowadzona w sposób kompletny, obejmują­cy wszystkie operacje finansowo – rozliczeniowe. Zapisy dokonywane są na kontach głównych – syntetycznych – szczegółowych – analitycznych, w dziennikach, rejestrach i innych dokumentach obowiązujących w wybranej metodzie księgowości.
  4. Podstawę zapisów księgowych stanowią prawidłowo sporządzone dowody księgowe.
  5. Rachunkowości PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Re­wizyjnej, a także osoba prowadząca kasę PKZP.
  6. Rachunkowość PKZP może prowadzić osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie lub może udokumentować odpowiednie doświadczenie ze znajomości ustawy o rachunkowości.
  7. Kasy PKZP nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz osoba prowadząca księgowość PKZP.
  8. Roczne sprawozdanie finansowe PKZP sporządzone w oparciu o zasady ra­chunkowości, podpisuje Zarząd, księgowy odpowiedzialny za rachunkowość oraz Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu kontroli działalności PKZP. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.
  9. Roczne sprawozdanie finansowe PKZP Zarząd przedstawia związkom zawo­dowym do wiadomości.
  10. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebra­nie Członków/Delegatów.
  11. PKZP używa pieczęci podłużnej z nazwą i adresem przedsiębiorstwa, w któ­rym została utworzona.


  Rozdział VII
  Likwidacja PKZP
  § 10

  1. Walne Zebranie Członków/Delegatów podejmuje uchwałę o likwidacji PKZP w razie:
   1. ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy,
   2. zmniejszenia się liczby członków poniżej 10.
  2. Uchwała Walnego Zebrania o likwidacji PKZP określa:
   1. skład komisji likwidacyjnej w liczbie co najmniej 3 osób,
   2. przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całko­witym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich,
   3. pełnomocnictwo dla komisji likwidacyjnej do rozdysponowania niewykorzy­stanych środków funduszu rezerwowego, po dokonaniu czynności określo­nych w punkcie 2b, na cele społeczne.
  3. Likwidacja PKZP ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowią­zań oraz ściągnięcie wierzytelności.
  4. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji PKZP zaprzestaje się przyjmowania nowych członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich i dokonywania wypłat pożyczek krótko i długoterminowych oraz zapomóg.
  5. Komisja likwidacyjna wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
  6. Uchwałę o likwidacji PKZP z podaniem składu komisji likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania, wezwaniem dłużników do spłaty należności oraz wyznacze­niem trzymiesięcznego terminu zgłoszenia roszczeń wierzycieli, należy po­dać do wiadomości wszystkich członków PKZP.
  7. Likwidacja PKZP powinna być zakończona w ciągu 6-miesięcy od dnia podję­cia uchwały o likwidacji PKZP, nie może jednak przekroczyć okresu likwidacji zakładu pracy.


  Rozdział VIII
  Postanowienia końcowe
  § 11

  1. Podstawę działania PKZP stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo pożyczkowych w zakładach pracy (opublikowane w Dz. U. z 1992 r. Nr 100, poz. 502 z 28 stycznia 1993 r.)
  2. We wszystkich sprawach dotyczących PKZP nie uregulowanych przepisami o których mowa w § 11 ust. 1 oraz niniejszym statutem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Statut został przyjęty przez Walne zebranie członków/delegatów PKZP przy Katowickich Wodociągach S.A. na posiedzeniu w dniach 22-23.07.2021 r.

    Statut do pobrania w wersji pdf
    Zał. nr 1. Regulamin Wyborów do organów PKZP (pdf)
Zaktualizowano: 2021-08-31

Kalendarz

Wstecz Październik 2022
Po Wt Ś Cz Pi So Ni
Pią. 7 październik 2022
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

KOMUNIKATY

Administracja